هر آدمی در زندگی‌اش چیزی دارد که برایش حکم گیتار را برای شماعی‌زاده دارد، نمی‌شود آن آدم را بدون آن چیز تصور کرد، چیزی که آن آدم با آن معنا می‌یابد، نباید آن را از او گرفت، چون آن چیز انگیزه‌ی زندگی، معنای زندگی و یا خود زندگی آن آدم است. برای بعضی‌ها آن چیز، کس است. من جزو این دسته هستم..