سهم من از آن شهر 

تراس خانه‌ی توست 

و تماشای خوابت 

که دست زیر چانه گذاشته‌ای 

و به خوابی که من تویش نیستم ـ  

                                      لبخند می‌زنی..