باید بنشینم کنارت

تو دستت را بگذاری روی فرمان

من دستم را گم کنم

من به تو نگاه کنم

تو به جاده

من به تو فکر کنم

        تو به ...