لطفن اگر خودتان فکر می کنید احمق هستید لایک بزنید و  در صورتیکه دیگران در مورد شما چنین عقیده ای دارند شیر کنید. نتایج متعاقبن اعلام خواهد شد.