ای کاش آدمی میشد 

                        وطنش را 

  هر وقت که خواست ول کند برود 

                                   هر جا که شد